האם אתם אורחי המלון?

כן

לא

תאריך

בחירת שעת השכרה

שם ראש/ת הקבוצה (משלם/ת)

פרטי הקבוצה


סה''כ 0 ש''ח

בחירת מסלולאישור קריאת הוראות הבטיחות

אני FirstName מאשר/ת בחתימתי כי : 1. המשתתפים קראו את הוראות הבטיחות 2. המשתתפים יודעים לרכוב על אופנייםחתימה

מספר ת.זהות / דרכון